7/20/10

നേട്ടങ്ങൾ

കൊയ്തെടുത്ത ലകളും

വെട്ടിയെടുത്ത കൈകളും

പൊട്ടിത്തെറിച്ച മേനികളും

ചേര്‍ത്ത് ഞാനുണ്ടാക്കി ഒരു സ്മാരകം

മതേതര ഭാരത സ്മാരകം

--------

പോരടിച്ചും ചതിച്ചും നിന്ദിച്ചും

ബന്ധങ്ങളെല്ലാം വിച്ഛേദിച്ചും

നേടിയെടുത്ത നാണയത്തുണ്ടുകള്‍

ചേര്‍ത്ത് ഞാനുണ്ടാക്കി ഒരു സദനം

പാഴായ എന്‍ജന്മത്തിന്‍ വൃദ്ദസദനം

---------------

പരീക്ഷിച്ചും നിരീക്ഷിച്ചും

പാതിരാവരെ ഉറക്കിളച്ചും

നേടിയെടുത്ത അറിവുകള്‍

ചേര്‍ത്ത് ഞാനുണ്ടാക്കി ഒരു ക്യാമറ

സംകാരഹീനമാം ഒളിക്യാമറ